Serbian

Address:
"Hellenic Petroleum" Building
274A, Tosin Bunar str.
New Belgrade
11070

Telephone:
+381112284574


Terms of Use / Uslovi Korišćenja

Terms of Use / Uslovi Korišćenja

The use of the Site’s e-pages by the visitor/user requires the unambiguous agreement with the following terms of use, which are applied to the content, pages, graphics, images, photos and files included to the Site. The visitor/user should read the terms carefully before using the Site’s services; if the visitor/user does not agree with them, then he/she should not use its services and content. The visitor/user should check the content of the specific e-pages for potential changes. The continuation of the Site’s use, even after the changes, means the unconditional acceptance by the visitor/user of the modified use of terms.

COPYRIGHT

The content of this website, including (but not be limited to) tests, graphics, photos and videos, is the subject of copyright and governed by national and international intellectual property laws.

The intellectual property work of third parties, which are included in the website, is presented in good faith and for information purposes. If the beneficiaries request it, it will be excluded from the site.

LICENSE

The administrator encourages the private use of the website’s content for personal information. The visitors should be informed that certain files or data might be third parties’ intellectual property (partners, organizations, companies etc.) and so they cannot be used without their permission (which may be appeared on the relevant indication of the Website).

It is strictly forbidden to store, reproduce, republish, transmit or distribute any part of the website’s content for commercial purposes or for any other use not covered by the above paragraph.

HYPERLINKS

The website does not control the availability, content, protection policy of personal data, quality and completeness of other links’ services referenced as “hyperlinks”. These websites are also governed by relevant terms of use. The attached hyperlinks are not an indication of approval or acceptance concerning the content of respective websites. The user has access to them at his / her own responsibility.

COOKIES

Cookies are small text files with contained information, which are sent from our website and stored to every user/visitor’s PC or mobile device. Sending data might include the web browser of each user/visitor, PC type, software, Internet service providers and any other technical information.

Cookies don’t cause any harm neither to your PC/ mobile device nor to the stored files and they don’t have access to any file or document of the visitor’s PC. Cookies cannot reveal your ID, but they might be used to identify your PC.

The Website exploits the cookies for the following reasons:

Google Analytics

Conduction of surveys for statistical purposes and/or improvement of the website’s content and services and/or assessment of its effectiveness

Social networking

The administrators of social networking sites provide cookies to visitor for sharing sites’ content through them.

Most browsers accept cookies by default, but you can adjust the browser for rejecting or for selectively accept some of them. If you deactivate the option of receiving cookies, some features provided by our site might not be available, whereas some e-pages may not be properly displayed.

You can address to the website: www.allaboutcookies.org, which contains instructions on how to manage cookies by using different types of browsers.

PRIVACY

You can use our Website without communicate your personal data to us. For technical reasons, when accessing our site, some data may be stored for backup purposes. These data might include the ISP’s name, the website through which you link to our own, the sites you visit from our site, as well as your IP address; they might also lead to your identification, but we don’t use them for that purpose.

Periodically, we use these data for statistical reasons, but we keep each user’s anonymity, so that he/she cannot be identified.

In case that your data are provided to third parties for the provision of requested by you products and services, or because you have given your consent, we guaranty, in a technical and organizational level, the validity of the applicable data security rules.


Uslovi Korišćenja

Upotreba e-stranica od strane posetioca/korisnika sajta zahteva nedvosmisleno prihvatanje sledećih uslova korišćenja koji se odnose na sadržaj, stranice, grafiku, slike, fotografije i fajlove koji su uključeni na sajt. Posetilac/korisnik treba pažljivo da pročita uslove pre korišćenja usluga sajta; ukoliko se posetilac/korisnik ne slaže s njima, onda ne treba da koristi usluge i sadržaj. Posetilac/korisnik treba da proveri sadržaj posebnih e-stranica zbog potencijalnih promena. Nastavak korišćenja sajta, čak i posle promena, podrazumeva bezuslovno prihvatanje modifikovanih uslova korišćenja od strane posetioca/korisnika.

AUTORSKO PRAVO

Sadržaj ovog sajta, uključujući (ali ne ograničavajući se na) testove, grafiku, fotografije i video zapise, predmet je autorskih prava i regulisan je nacionalnim i međunarodnim zakonima o intelektualnoj svojini.
Rad intelektualne svojine trećih lica, uključenih u ovaj sajt, prikazan je u dobroj nameri i u informativne svrhe. Takođe može biti isključen sa sajta ukoliko korisnici to zatraže.

DOZVOLA

Administrator podstiče privatnu upotrebu sadržaja sa sajta za lične informacije. Posetioci bi trebalo biti obavešteni da određeni fajlovi ili podaci mogu biti intelektualna svojina trećih lica (partneri, organizacije, kompanije itd.) i ne mogu se koristiti bez njihovog odobrenja (što se može pojaviti kao bitna naznaka na sajtu).
Strogo je zabranjeno skladištiti, reprodukovati, objavljivati, prenositi ili distribuirati bilo koji deo sadržaja sajta u komercijalne svrhe ili za bilo koju drugu upotrebu koja nije pokrivena gore navedenim pasusom.

HIPERLINKOVI

Sajt ne kontroliše dostupnost, sadržaj, politiku zaštite ličnih podataka, kvalitet i kompletnost usluga drugih linkova zvanih još i "hiperlinkovi". Ovakvi sajtovi su takođe regulisani relevantnim uslovima korišćenja. Ponuđeni “hiperlinkovi” nisu znak odobrenja ili prihvatanja kada je reč o sadržaju odgovarajućih sajtova. Korisnik im pristupa na svoju odgovornost.

KOLAČIĆI

Kolačići su mali tekstualni fajlovi sa sadržanim informacijama, koji se šalju sa našeg sajta i čuvaju na svakom računaru ili mobilnom uređaju korisnika/posetioca. Slanje podataka može uključivati pretraživač svakog korisnika/posetioca, tip računara, softver, Internet provajdere i bilo koje druge tehničke informacije.
Kolačići ne uzrokuju nikakvu štetu ni vašem računaru/mobilnom uređaju kao ni skladištenim fajlovima, i nemaju pristup niti jednom fajlu ili dokumentu korisnikovog računara. Kolačići ne mogu otkriti vaš identitet ali se mogu koristiti za identifikaciju vašeg računara.
Sajt koristi kolačiće iz sledećih razloga:
a) Zbog Google analitike:
Sprovođenje anketa u statističke svrhe i/ili unapređenje sadržaja i usluga sajta i/ ili procene njegove efikasnosti
b) Društvene mreže
Administratori sajtova za društvene mreže obezbeđuju kolačiće posetiocu kako bi delili sadržaj sajtova preko njih.
Većina pretraživača prihvata kolačiće po “difoltu”, ali možete prilagoditi pretraživač da odbije ili da selektivno prihvati neke od njih. Ako deaktivirate opciju primanja kolačića, neke funkcije koje nudi naš sajt možda neće biti dostupne, a i neke e-stranice mogu biti neispravno prikazane.
Možete se obratiti veb stranici: www.allaboutcookies.org koja sadrži uputstva o tome kako upravljati kolačićima koristeći različite vrste pretraživača.

PRIVATNOST

Možete koristiti naš sajt bez iznošenja svojih ličnih podataka. Iz tehničkih razloga, prilikom pristupa našem sajtu, neki podaci mogu biti sačuvani u svrhu “backup-a”. Ovi podaci mogu uključivati ime ISP-a, vebsajt preko kog se povezujete na naš sajt, sajtove koje posećujete sa naše stranice, kao i vašu IP adresu; oni takođe mogu dovesti do vaše identifikacije ali ih ne koristimo u tu svrhu.
Povremeno, ove podatke koristimo u statističke svrhe ali štitimo anonimnost svakog korisnika tako da on/ona ne može biti identifikovan/a.
U slučaju da su vaši podaci dostupni trećim licima, za pružanje usluga koje ste tražili, ili prosto zato što ste dali svoju saglasnost, garantujemo, kako na tehničkom tako i na organizacionom nivou, validnost va